Adatvédelmi tájékoztató

A bertagabor.hu (továbbiakban: Adatkezelő) fotózási tevékenységével kapcsolatban kezeli az ajánlatkérők/megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából (beleértve a támogatási tevékenységet), és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése és a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás érdekében, illetve a megrendelő hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, piackutatás céljára elektronikus hírközlési úton (pl.: telefon, e-mail). Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatfeldolgozó azonos az Adatkezelővel (bertagabor.hu)

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a megrendelők általa kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@bertagabor.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az ajánlatkérő/megrendelő önszántából járul hozzá, személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: A bertagabor.hu weboldal szolgáltatásainak ajánlatkérői és megrendelői.

A kezelt adatok köre: Az ajánlatkérők/megrendelők által az ajánlatkérés és megrendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), valamint a megrendelés során készült fotók/személyes képmások.

Az adatgyűjtés célja: megrendelések teljesítése (beleértve a támogatási tevékenységet), teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, illetve a megrendelő hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára elektronikus hírközlési úton (pl. e-mail).

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A bertagabor.hu a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat csak is kizárólag a bertagabor.hu érintett fotósai ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az ajánlatkérés visszamondásáig, vagy az ajánlat kiküldését követő 30 napon belül, illetve a megrendelt szolgáltatás teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek. A megrendelés során készített felvételeket, az adatkezelő az átadás után 365 napig tárolja az archívumában, ezt követően a teljes fotósorozat törlésre kerül.

Az ajánlatkérő/megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mail útján kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő az ajánlatkérő/megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha az ajánlatkérő/megrendelő bármi féle szabályellenességet talál az adatkezelő intézkedésében, akkor személyes adatai védelméhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá az adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Amennyiben a jelen dokumentumban foglaltakhoz kapcsolódóan kérdése van, a következő email címen kaphat tájékoztatást: info@bertagabor.hu

Az adatkezelő kijelenti, hogy 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által meghatározott időszakokban, jelen tájékoztatót felülvizsgálja.